english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Problematika emisí v průmyslu a energetice

V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku životního prostředí a zejména o problematiku ochrany ovzduší je nutné se věnovat nových technologiím čištění plynů z průmyslu. Celé řady průmyslových procesů a energetických celků nevyjímaje produkují do ovzduší velkou škálu znečišťujících látek. Tyto znečišťující látky představují jednotlivé sledované emise v ovzduší. Jednotlivá technologická řešení zamezující úniku těchto látek do atmosféry jsou vyvíjena na pracovišti procesního inženýrství.

Uvádíme dva tematické okruhy bakalářských prací, které širokou problematiku čištění plynů rozčleňují do konkrétních oblastí, které jsou v posledních letech velmi aktuální. Pod tematickými okruhy lze nalézt souhrnné doplňující informace k celé problematice (viz níže).

POZOR, od 15.8.2017 jsou Vám k dispozici i konkrétní témata. Pokud nějaké téma nenajdete ve Studisu, obraťte se prosím na garanta.

Garant: Ing. David Jecha, Ph.D., Sekce termické procesy a čištění plynů


Čištění spalin v energetice

V současnosti je kladen na energetické zdroje velký tlak ohledně snižování koncentrací znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Jsou modernizovány velké spalovací zařízení, především uhelné elektrárny, které musí plnit nové emisní limity stanovené globální environmentální politikou evropské unie. Tento tlak je vyvíjen i střední zdroje tepla a malé zdroje, tj. kotle pro ústřední vytápění. Například kotle pro dotační program „kotlíkové dotace“ musí dodržovat celou řadu přísných nejen emisních norem. Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z dílčích částí problematiky inovativních zařízení v kontextu čištění plynů.

Například může jít o práci zaměřenou na:


Čištění průmyslových odpadních plynů

V průmyslu vznikají různé druhy odpadních plynů, které jsou následně vypouštěny do atmosféry. Většina těchto zdrojů znečištění je také sledována a monitorována a jsou pro ně předepsány různé emisní limity znečišťujících látek. Pro odstranění těchto látek jsou vyvíjeny nové technologie, které jsou optimalizovány v poloprovozních laboratořích ÚPI. Například zkoušení katalyzátorů na odstranění oxidů dusíku. Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z dílčích částí problematiky inovativních zařízení v kontextu čištění odpadních plynů z průmyslu.

Například může jít o práci zaměřenou na:


Doplňující informace

Co řešíme: snižování škodlivých emisí, čištění odpadních plynů a spalin

Kde a proč se pohybujeme na špičce: máme zkušenosti s průmyslovými partnery v naléhavých a potřebných oblastech, kombinujeme experimentální, teoretické i simulační metody, témata souvisí s řešením aktuálních výzkumných projektů

Jaké máme nástroje: experimentální základna Laboratoř BRO a čištění plynů), komerční software (Chemcad, Matlab, Minitab, Autocad, Solidworks…) i vlastní aplikace


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně