english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Výzkumný záměr

V roce 2005 získalo pracoviště ÚPEI projekt strategického významu, tzv. výzkumný záměr „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“, jehož návrh byl z hlediska hodnocení zařazen do nejvyšší kategorie. Stejně vysoce byl hodnocen i dosavadní průběh řešení. Tento projekt umožňuje široké zapojení doktorandů i diplomantů do řešení aktuální problematiky s konkrétními výstupy a realizacemi a upevnění pozice již dnes ve světě uznávaného renomovaného pracoviště.

Předmětem výzkumné činnosti realizované ve výzkumném záměru (VZ) je aplikovaný výzkum soustav pro zpracování vymezených tříd odpadů a biomasy resp. jejich kombinace. Z hlediska komplexního přístupu je výzkum zaměřen jak na procesní soustavy zpracování, doplněné systémy pro využívání energie, tak na zařízení určená k uskutečnění daných technologií. Soustavy jsou navrhovány a řízeny tak, aby byla primárně splněna kvantifikovaná ekologická kritéria a kritéria ochrany životního prostředí, dále kritéria energetická a zároveň kritéria ekonomická, zajišťující konkurenceschopnost potenciálních realizací. Oblasti řešení výzkumného záměru

Obr. 1 – Oblasti výzkumného záměru

Oblasti aplikovaného výzkumu a jeho atributy jsou patrné z obr. 1. Termické zpracování odpadů, které je jednou z hlavních oblastí výzkumu, bude aplikováno tam, kde je to účelné. Tomu předchází analýza a optimalizace výběru způsobu zpracování s preferencí recyklace, popř. volba kombinace způsobů. Jako technologické proudy vstupující do procesů termického zpracování (tj. spalování a zplyňování) jsou uvažovány odpady, biomasa, popř. jejich směs. Procesy jsou vedeny tak, aby byla primárně splněna kvantifikovaná kritéria ve vztahu k ochraně životního prostředí, tzn. dodržena platná legislativa týkající se nakládání s odpady a ochrany ovzduší. Důležitým aspektem je maximální využití tepelné energie obsažené ve spalinách (popř. v produkčním plynu v případě zplyňování) při minimální spotřebě přídavného paliva, tzn. využití odpadů a biomasy jako zdrojů obnovitelné energie. V případech, kde je to možné, budou využita rezidua (tj. odpady ze spalovacích procesů) pro výrobu užitečných produktů (s jejich uplatněním např. ve stavebnictví jako částečné či úplné náhrady pojiv).

Obr. 2 – Ukázka výsledků řešení na typické jednotce termického zpracování odpadu s využitím energie

Důležitou oblastí výzkumné činnosti realizované ve VZ je využití odpadů jako alternativních paliv. Jedná se o zpracování kalů z komunální i průmyslové sféry, směsí tuhých odpadů jako jsou plasty, textil apod., a dále o specifické oblasti jako energetické využití plynných exhalací z průmyslových procesů či důlního (degazačního) ply­nu.

Pro vykazování plnění dílčích úkolů v rámci VZ a kontrolu činnosti jednotlivých sekcí byl vytvořen informační systém, obsahující veškeré výsledky řešení výzkumného záměru. V budoucnu bude pomocí tohoto systému možné přistupovat k vybraným dokumentům.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně