english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Navazující magisterský obor
„Procesní inženýrství“

Motto: „Máme zájem o ty, kteří mají zájem.“

Efektivní a účinná existence jakéhokoliv oboru je podmíněna jeho flexibilitou, tj. pružnou reakcí na makroekonomickou i vnitřní ekonomickou situaci, požadavky ze strany průmyslu a obchodu, vědy a výzkumu, personální zajištění, stav na trhu práce atd. Z těchto důvodů je třeba orientovat studium takovým způsobem, aby byly zajištěny fundamentální teoretické znalosti a zároveň zaváděny nové prvky. Je tedy nutné učit to, co se požaduje, nikoliv pouze to, co je „na skladě“. Níže uvádíme alespoň některé předměty, které se nevyučují jinde. Přednášky jsou vesměs prezentovány špičkovými specialisty z praxe s bohatými zahraničními zkušenostmi.

Studenti oboru mají na výběr z velkého množství témat pro svoje diplomové práce, což je umožněno širokým rozsahem odborností, jak dobře ukazuje struktura ústavu. Témata diplomových prací jsou samozřejmě k nalezení v informačním systému Studis, ale řada sekcí je podrobněji představuje také v rámci popisu svých činností.

Řízení projektů (Project Management)

Tento předmět je zaměřen na základní manažerskou činnost s konkrétní praktickou aplikací. Vzhledem k běžné internacionalizaci projektů a zvyšující se dynamice řízených změn v průmyslu je kvalitní řízení projektů nezbytným předpokladem úspěchu v realizaci všech fází investičních záměrů. Posluchači se seznámí se základními principy zaměřenými na řízení času, zdrojů a nákladů v projektech, na finanční prostředky, nákup zařízení a jeho kontrolu, projektové komunikační techniky, studie proveditelnosti (feasibility studies) atd. Dále se seznámí s prostředím mezinárodních firem, způsobem spolupráce českých a zahraničních firem a s příslušnou terminologií v angličtině.

Troubleshooting

„Troubleshooting“ znamená řešení provozních problémů výrobního zařízení v procesním průmyslu a energetice, jinými slovy „co dělat, když se proces nechová dle očekávání“. Studenti se seznámí s reálnými příklady identifikace problému, hledání a prověřování příčin, návrhu řešení, s realizací a vyhodnocením.

Realizace investičních záměrů

Tato nová disciplína umožňuje seznámit se na praktických příkladech s činnostmi, které provázejí většinu realizací investičních akcí. Jedná se především o činnosti jako je tvorba nabídky (včetně souvislostí technické a ekonomické či obchodní části), smlouva o dílo, vypracování projektu, stavební řízení, montáž, komplexní zkoušky, zkušební provoz, garanční test, záruční a pozáruční servis. Jako příklad bude uvedena realizace jednotky pro termické zpracování odpadů s využitím energie, na které lze demonstrovat aplikaci celé řady disciplín procesního inženýrství a splnění legislativních požadavků z hlediska ochrany životního prostředí.

Volitelné předměty

Vzhledem k zaměření diplomové práce a lepší možnosti uplatnění na trhu práce má student možnost zvolit některé z volitelných předmětů:

Od akademického roku 2018/2019 dochází v nabídce volitelných předmětů ke změnám, které vycházejí vstříc zájmu studentů a novým potřebám praxe. Nově bude v 1. ročníku NMS výuka metod modelování napjatosti a proudění spojena do předmětu „Úvod do MKP a CFD“, zatímco ve 2. ročníku NMS budou mít studenti v na výběr ze dvou více specializovaných předmětů „Praktické aplikace MKP“ a „Praktické aplikace CFD“,

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně